Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (GDPR) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 (RODO) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest ProVip - Barbara Dąbek, ul. Edwarda Dembowskiego 128/3, 51-669 Wrocław, NIP: 8982173768, REGON: 022296118, email: rodo@ukladaniediety.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt.1 lit.b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolnie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail lub innych danych zawartych w korespondencji elektronicznej i tradycyjnej.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia, zakup towarów lub usług do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Państwa dane będą przechowywane przez okres nieograniczony do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach podanych wyżej odbiorcami danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę prawną lub informatyczną na rzecz administratora lub wskazany przez wykonawcę, prowadzący działalność bankową, firma pocztowa/kurierska, usługodawca obsługujący pocztę elektroniczną, firma ochroniarska oraz podmioty, które są niezbędne w realizacji naszych celów i świadczonych usług.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wspomniane wyżej żądania należy wysyłać na adres rodo@ukladaniediety.pl

Jesteśmy jednostką zgodną z ustawą RODO i dyrektywą GDPR.
Stosujemy wysoki poziom bezpieczeństwa danych, w szczególności używamy szyfrowania danych, a wszelkie systemy, usługi i serwisy mamy odpowiednio zabezpieczone.

Do góry