Regulamin dotyczący zamawiania jadłospisu online oraz korzystania z pakietów dietetycznych

Data publikacji regulaminu: 24.12.2019 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sprzedawcą w serwisie internetowym www.ukladaniediety.pl jest Barbara Dąbek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ProVip Barbara Dąbek z siedzibą przy ul. Dembowskiego 128/3, 51-669 Wrocław.

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo pod adresem : kontakt@ukladaniediety.pl 

3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem strony internetowej oraz zasady zawierania umów stacjonarnych, w gabinecie dietetycznym

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówienia, a następnie zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej

3. Produkt – treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej – pliki w formacie pdf, wiadomości e-mail.

4. Regulamin – – niniejszy zbiór szczegółowych zasad korzystania z zamawiania i zakupu jadłospisów online przez ProVip. Dostępny na stronie:

5. Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje. Serwisy mogą być tematyczne, a więc poświęcone jednej dziedzinie lub kwestii, albo ogólne.

6. Sprzedawca – Barbara Dąbek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ProVip z siedzibą przy ul. Dembowskiego 128/3, 51-669 Wrocław.

7. Formularz zamówienia – narzędzie służące do zamówienia Jadłospisu redukcyjnego poprzez stronę internetową

8. Jadłospis redukcyjny – jedna z Usług Online; gotowy plan żywieniowy na okres 7 lub 14 dni ułożony przez Dietetyka, zgodny z wybranym przez Klienta rodzajem diety i wartością kaloryczną. Wyboru jadłospisu Klient dokonuje za pośrednictwem strony

9. Jadłospis indywidualny – jedna z Usług Online; indywidualnie tworzony dla Pacjenta plan żywieniowy na okres 7 lub 14 dni ułożony przez Dietetyka na podstawie danych zebranych w arkuszu wywiadu online, zamieszczonego na stronie

10. Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do świadczenia usług dietetycznych.

11. Usługi dietetyczne – wszystkie usługi świadczone przez ProVip Barbara Dąbek, dostępne w dziale oferta oraz wyszczególnione w zakładce cennik

12. Pakiet dietetyczny – połączone usługi konsultacji dietetycznych i jadłospisu indywidualnego. Dostępne w sprzedaży pakiety dzielą się na podstawowe i 2 miesięczne. Szczegółowy opis pakietów znajduje się w dziale oferta na stronie.

§ 3

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem serwisu internetowego, konsument może dokonać zamówienia produktów elektronicznych.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Konsumenta.

3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zamówienia w serwisie internetowym anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Zamówienia w serwisie są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce).

7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

§ 4

Składanie zamówienia – jadłospis redukcyjny

1. Zamówienia na stronie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku poprzez stronę:

2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 • wejść na stronę:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez zaznaczenie go oraz uzupełnienie niezbędnych informacji w formularzu zamówienia
 • zapoznać się z regulaminem serwisu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 • kliknąć przycisk wyślij
 • odebrać e-maila zwrotnego i dokonać wpłaty na podany w e-mailu numer konta
 • podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup

3. Kupujący otrzyma zakupiony produkt do 48 h od momentu zaksięgowania wpłaty drogą mailową, na adres podany w formularzu zamówienia

Składanie zamówienia – jadłospis indywidualny

1. Zamówienia na stronie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Zamówienie jadłospisu dokonać można również bezpośrednio w gabinecie podczas konsultacji dietetycznej. W tym wypadku wywiad dietetyczny zebrany jest bezpośrednio od Pacjenta, a ew. dodatkowe informacje takie jak preferencje kulinarne, czy grafik pracy Pacjent dosyła drogą mailową. Rozliczenie w tym wypadku odbywa się w gabinecie lub poprzez przelew bankowy w umówionym terminie.

2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 • wejść na stronę:
 • kliknąć link arkusz wywiadu
 • wypełnić pola obowiązkowe w arkuszu oraz zapoznać się z regulaminem serwisu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 • kliknąć przycisk wyślij
 • odebrać e-maila zwrotnego i dokonać wpłaty na podany w e-mailu numer konta
 • podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup

3. Kupujący otrzyma zakupiony produkt do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty drogą mailową, na adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku gdyby czas oczekiwania na dietę miał się wydłużyć Klient zostanie o tym poinformowany w mailu zwrotnym, otrzymanym po wypełnieniu arkusza, przed dokonaniem płatności. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją podanego czasu realizacji zamówienia.

4. Decydując się na zakup jadłospisu indywidualnego Kupujący ma prawo skontaktować się z dietetykiem mailowo w celu ew. pytań w okresie do 14 dni od momentu otrzymania jadłospisu. Adres kontaktowy: kontakt@ukladaniediety.pl

5. W wypadku Pacjentów z wieloma jednostkami chorobowymi i eliminacjami produktów dietetyk może nie podjąć się stworzenia jadłospisu o czym Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem płatności. W przypadku jeżeli Pacjent dokona wcześniejszej płatności, Sprzedawca odeśle 100% przelanej kwoty na konto Kupującego.

Składanie zamówienia – pakiet dietetyczny

1. Zakup pakietu można dokonać jedynie bezpośrednio w gabinecie podczas konsultacji dietetycznej

2. Pakiety dietetyczne obejmują:
– podstawowy: pierwsza konsultacja dietetyczna + indywidualny jadłospis na 14 dni
– 2 miesięczny : pierwsza konsultacja dietetyczna + indywidualny jadłospis na 14 dni *2 + konsultacja kontrolna*2

3. W przypadku zakupu pakietu podstawowego płatności należy dokonać z góry (w gabinecie lub przelewem). W przypadku pakietu 2 miesięcznego płatności można dokonać w dwóch miesięcznych ratach.

4. W celu zmiany terminu wizyty lub jej odwołania należy powiadomić dietetyka prowadzącego (telefonicznie, maliowo, sms-em, osobiście) z minimum 24 h wyprzedzeniem od daty planowanego spotkania. Nie zachowanie tego terminu jest równoznaczne z wykorzystaniem wizyty w ramach pakietu (wizyta przepada).

§ 5

Realizacja zamówienia

1. Za pośrednictwem serwisu właściciel prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych. 

2. Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. 

3. E-mail z Produktem zostaje wysłany do Kupującego dopiero po zaksięgowania płatności . Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.

4. Wysyłka produkty odbywa się w terminie określonym w paragrafie § 4 niniejszego regulaminu.

§ 6

Korzystanie z Produktu 

1. Produkt stanowi treść cyfrową. 

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, aktywnego adres e-mail, programu Adobe Acrobat Reader  lub innego pakietu obsługującego format PDF.

3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@ukladaniediety.pl

4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych.

§ 7

Prawa, obowiązki i wyłączenia z odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do:
a. Zrealizowania Usług po spełnieniu wymagań szczegółowo omówionych w §4.
b. Zapewnienia ciągłości pracy serwisu Usług Online. W przypadku awarii lub przerwy w działaniu – zamieści stosowną informację na stronie internetowej www.ukladaniediety.pl
2. Usługodawca ma prawo do:
a. Wprowadzenia modyfikacji i zmian w obrębie platformy www.ukladaniediety.pl
b. Wprowadzenia zmian w Regulaminie i Cenniku.
c. Niewykonania usługi bez podania przyczyny, szczególnie w przypadku niespełnienia wymagań przez Pacjenta zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku opłacenia przez Pacjenta danej usługi – Sprzedawca zwróci poniesione przez Niego koszty.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza lub/i Arkusza Wywiadu online
b. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych na każdym etapie realizacji Usługi.
c. Za brak uzyskania przez Pacjenta oczekiwanych rezultatów po zastosowaniu zamówionego Jadłospisu.
Ze względu na zmienność osobniczą, mogą być one inne, niż spodziewane efekty.
d. W przypadku problemów z dostępem do sieci telekomunikacyjnej Użytkownika.
e. W wyniku nieprawidłowego działania lub braku oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika służącego do korzystania z Usług Online.
f. W przypadku wad urządzeń Użytkownika służących do korzystania z Usług Online.
g. w innych przypadkach (w tym siły wyższe), na które Usługodawca nie ma wpływu
h. za korzyści, które Pacjent mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

§ 8

Prawa autorskie

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów, 

 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części, 
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego. 

3. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym. 

§ 9

Zasady rezygnacji z zamówienia

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupionej Usługi Online. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres kontakt@ukladaniediety.pl zawierający:
a. Imię i nazwisko Użytkownika
b. Rodzaj usługi i termin jej wykonania
c. Informację o rezygnacji
d. Numer konta do przelewu zwrotnego za anulowaną Usługę Online
2. Rezygnacja z Usługi Online jest możliwa jedynie w przypadku jej zgłoszenia nie później, niż 48 godziny po złożeniu zamówienia na Jadłospis.
3. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu – Sprzedawca wykona przelew zwrotny w kwocie równej uiszczonej przy zamówieniu Usługi Online. Termin wykonania przelewu zwrotnego to 14 dni roboczych.
4. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Sprzedawca może odmówić zwrotu zapłaty za zamówioną Usługę Online.

§ 10

Zasady Reklamacji

1. Mając na uwadze zmienność osobniczą, zastosowanie zamówionego Jadłospisu może być inne, niż spodziewane efekty. ProVip nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania oczekiwanych rezultatów przez Pacjenta.
2. W pozostałych przypadkach Użytkownik może zgłosić reklamację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ukladaniediety.pl
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail.
4. Reklamacja zostanie uznana za zasadną w przypadku:
a. otrzymania jadłospisu niezgodnego z wyborem oraz danymi podanymi przez Kupującego w formularzu w przypadku jadłospisów redukcyjnych gotowych
b. otrzymania jadłospisu zawierającego składniki podane w arkuszu wywiadu jako do wykluczenia
c. innych powodów które Usługodawca uzna za zasadne, a które Klient szczegółowo opisze w wiadomości e-mail dostarczonej na adres: kontakt@ukladaniediety.pl
Usługodawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań przy rozpatrywaniu reklamacji, aby Użytkownik osiągnął satysfakcję.
5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
6. Niektóre dane gromadzone i administrowane przez ProVip mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. W związku powyższym ProVip zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Zamawiającego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

 •  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie  sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 12

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez stronę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: 

§ 13

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą, tj. terminu złożenia zamówienia poprzez stronę.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.  

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.